Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Metoda LEADER

Metoda LEADER

 

Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

 

Základní principy metody LEADER

  • přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeb,
  • partnerství veřejných a soukromých subjektů,
  • místní rozvojová strategie,
  • integrované a vícesektorové akce,
  • inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
  • síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER,
  • spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.

Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. První MAS u nás začaly vznikat v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy venkova. Další příležitostí pro MAS byl Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v programovém období 2004–2006 (LEADER+), který byl spolufinancován Evropskou unií, a dále samostatný národní program LEADER ČR financovaný výhradně ze státního rozpočtu ČR, který byl vypisován v letech 2004–2008, jako roční dotační program Ministerstva zemědělství.

Od r. 2007 je LEADER jednou z Os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, konkrétně Osy IV. LEADER.

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí