Hlavní stránka > Archív

Archív

15.01.2021 13:16:22
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III

Přehled aktuálních informací z MŠMT ze začátku ledna 2021:

- při realizaci a vykazování aktivit projektu je třeba se řídit Sdělením k realizaci šablon (https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm). Sdělení z jarního období má platnost do 12. 10. 2020. Od tohoto data dále platí pokyny Sdělení z podzimního období.

- probíhající projekt lze prodloužit maximálně o 6 měsíců. O prodloužení lze žádat nejpozději 40 pracovních dnů před původním datem konce projektu.

- po dobu mimořádných opatření se přerušuje lhůta 5/10 po sobě jdoucích měsíců.

- DVPP bylo/je možno realizovat distanční formou v období do 30. 6. a pak opět od 24. 9. do odvolání. Od 13. 10. je vždy nutno distanční formu doložit printscreenem obrazovky se všemi relevantními údaji (datum, čas, účastníci). Vzdělávací subjekty mají rovněž povinnost printscreeny vzdělávacích akcí uskutečněných distanční formou uchovávat, je tedy možno si je od nich vyžádat.

- u personálních šablon trvá přístup z jara 2020. Je možno práci vykonávat distančně včetně práce ve prospěch školy nad rámec stanovený v příloze č.3. V případě školního kariérového poradce lze individuální setkání nahradit v následujících měsících, v případě koordinátora, mentoringu, supervize a koučinku lze setkání realizovat distančně.

- u šablony Sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv musí návštěva proběhnout prezenčně, stejně jako minilekce/výuka u šablony CLIL, Tandemová výuka a Zapojení odborníka z praxe. Odborník, který má se školou pracovní smlouvu, DPP, DPČ nebo smlouvu o poskytnutí služeb nespadá do kategorie třetích osob a omezení vstupu do školy se na něj nevztahuje.

- u šablony Využití ICT ve vzdělávání lze zařízení žákům zapůjčit a výuku realizovat distančně. Stále platí, že všech 10 zařízení musí být využito ve stejnou dobu, lze ale vytvořit dvě nebo více skupin. Nerealizované hodiny mohou být nahrazeny v následujících týdnech distančně či prezenčně.

- šablona Zapojení ICT technika do výuky může probíhat distančně za přítomnosti ICT technika i pedagoga.

- šablony klubů lze od začátku trvání podzimních opatření realizovat prezenčně, distančně i kombinovaně (alespoň 25% účastníků je přítomno prezenčně, ostatní se účastní distančně).

- šablonu doučování lze realizovat prezenčně, distančně nebo kombinovaně.

- v jednom týdnu lze realizovat vždy jednu regulérní a jednu náhradní hodinu/setkání klubu, celkový počet hodin/setkání nesmí převýšit dvě týdně.

- šablonu Tematická setkávání s rodiči lze realizovat distanční formou na rozdíl od šablony Komunitně osvětového setkávání, kterou lze realizovat pouze formou prezenční.

 

Důrazně je také doporučeno průběžně sledovat plnění indikátorů povinných k naplnění, což je v případě Šablon II především indikátor 52510. Jeho nedodržení je sankcionováno. Komplikacím lze předejít žádostí o změnu – snížení indikátorů.

S dotazy na podrobnosti se mohou školy obrátit na animátorku MAS Slezská brána Michaelu Bělohlavou.

 

Zobrazit více
18.11.2020 12:15:31
Moje místo v MSK

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

 

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě a zároveň najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo naopak mají zájem o nové pracovníky.

 

Projekt Moje místo v MSK je rozdělen na dvě stěžejní části, kdy první tzv. profesní poradenství je službou, kterou mohou bezplatně využít obyvatelé Moravskoslezského kraje pro získání kvalitní podpory při změně zaměstnání. Druhá část je určena pro firmy. Jedná se o produkt online aplikace pro firmy, tzv. matching, v jehož rozhraní mohou firmy sdílet nabídku, a nebo naopak poptávku po zaměstnancích.

 

Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání, uvažují o změně práce, či jsou již aktuálně nezaměstnaní pak díky profesnímu poradenství budou mít možnost využít poradenských služeb online či osobně. Poradenství je přizpůsobeno na míru klienta s širokou škálou služeb. Může se jednat například o kariérové poradenství, pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor či konzultaci životopisu.

 

Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je pak párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Jednoduše řečeno, pokud jedna firma zaměstnance hledá a druhá nabízí, tato aplikace je jednoduše propojí na základě předem definovaných parametrů. Takto mohou firmy usnadnit zaměstnancům přechod do nového zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhůty před registrací na Úřadu práce.

Zobrazit více
12345678...252627